Gala Concert

04.04.2020 | Ell

Fierkelsmaart

05.04.2020 | Rambrouch

Ouschtereeër sichen zu Randschelt

11.04.2020 | Rindschleiden

Ouschterausstellung

12.04.2020 - 13.04.2020 | Préizerdaul

Fabrik a Sportshal

Kiermes zu Heeschpelt

26.04.2020 | Heispelt

Galaconcert vun der Réidener Musik

30.04.2020 | Redange

Meenuecht

30.04.2020 | Ell

Walpurgisnuecht

30.04.2020 | Wahl

Semi-Marathon

01.05.2020 | Beckerich

Sportshal Biekerech

Kiermes zu Kleng-Elchert

03.05.2020 | Petit-Nobressart

Galaconcert

08.05.2020 | Grosbous

Pouletsfest

10.05.2020 | Grosbous

Pompjeesbau

Mee-ga-Nuecht zu Randschelt

16.05.2020 | Rindschleiden

Oldiesnight

20.05.2020 | Ell

Kiermes

24.05.2020 | Wahl

Kiermesbal

31.05.2020 | Grosbous

Festsall

Nationalfeierdag

20.06.2020 | Grosbous

Prommenhaff

Nationalfeierdag Feier

20.06.2020 10:00 | Beckerich

Millen