Kannerfuesbal

16.02.2020 | Vichten

Sportshal

Quakertebal zu Heeschpelt

21.02.2020 - 22.02.2020 | Heispelt

Tournoi Camille Gira

22.02.2020 | Beckerich

Sportshal

Fuesbal Halli Galli

22.02.2020 | Schweecherdaul

Centre Schweecherdaul

Kannerfuesbal

22.02.2020 | Préizerdaul

Fabrik

Diskussiounsowend am Reidener Kanton

27.02.2020 | Redange

Bananebal

29.02.2020 | Gréiwels

Réunion d’information Wandpark Kanton Réiden

02.03.2020 | ALR Redange

Hobby-& Konschtmaart

08.03.2020 | Ell

Conférence Climat

12.03.2020 | Beckerich

Mille Scheier

Galaconcert

14.03.2020 | Préizerdaul

Sportshal

Lëtzebuerger Mëttig

15.03.2020 | Ueschdref-Bilschdref

Owidomm’s Bal

20.03.2020 | Ell

Da Capo Schwecherdauler Musik+Fanfare Concordia Beckerich

21.03.2020 | Elvange

Centre Elvange

Gala Concert

04.04.2020 | Ell

Ouschtereeër sichen zu Randschelt

11.04.2020 | Rindschleiden

Ouschterausstellung

12.04.2020 - 13.04.2020 | Préizerdaul

Fabrik a Sportshal

Kiermes zu Heeschpelt

26.04.2020 | Heispelt